Strandbakkerne
Den nye helårs badebro ved Strandbakkerne i Gilleleje

Selskabet Gilleleje Strandbakker

Afholder ordinær generalforsamling. Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Lille Møllesal, Gilleleje Hallen.
Tilmelding af hensyn til det praktiske, skal ske senest den 4. marts 2020.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Beretning Halfonden.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
Efter tur afgår:
– Henrik Wiinberg – modtager genvalg
– Michael H Petersen – modtager genvalg
– Lars Malmberg – modtager genvalg
– Niels Erik Rohrberg – modtager ikke genvalg.
7. Valg af revisor.
På valg:
– Karsten Frandsen – modtager genvalg
– Carsten Petersen afgår grundet sygdom
8. Evt.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig/jer til årets generalforsamling via nedenstående formular.

Bestyrelsesmedlemmer

Kurt Husum
Larsen

Formand

 • kurt@bakkefest.dk

Henrik
Wiinberg

Næstformand

 • henrik@bakkefest.dk

Ina Vilbroe
Larsø

Kasserer

 • kasserer@bakkeselskabet.dk

Niels Erik
Rohrberg

SERKRETÆR

 • Niels@bakkefest.dk

Jesper
Bækmand

BESTYRELSESMEDLEM

 • baekmand@bakkefest.dk

Jesper
Frederiksen

BESTYRELSESMEDLEM

 • jesper@bakkefest.dk

Lars
Grebel

bestyrelsesmedlem

 • grebel@bakkefest.dk

Lars
Malmberg

BESTYRELSESMEDLEM

 • lars@bakkefest.dk

Lars
Maymann

BESTYRELSESMEDLEM

 • maymann@bakkefest.dk

Torben
Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM

 • henrik@bakkefest.dk

Michael H
Petersen

BESTYRELSESMEDLEM

 • michael@bakkefest.dk

Vedtægter

Stiftet 2. marts 1918
Selskabets formål er ved afholdelse af arrangementer eller på anden måde at virke for bevarelsen af Kystnære arealer i og omkring Gilleleje, som selskabet ejer med henblik på, at bevare byen som et attraktivt sommeropholdssted, som tiltrækker turister.

Love
Vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling
den 24. september 2019

§1

Selskabets navn er “Gilleleje Strandbakker”, og Selskabet er en selvejende institution. Selskabets adresse er Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje.

§2

Selskabets formål er ved afholdelse af arrangementer eller på anden måde at virke for bevarelsen af kystnære arealer i og omkring Gilleleje, som selskabet ejer med henblik på, at bevare byen som et attraktivt sommeropholdssted, som tiltrækker turister. 

§3

Medlem af Selskabet er enhver, der efter bestyrelsens skøn har ydet en værdifuld indsats til gavn for Selskabet. Såfremt bestyrelsen nægter en person medlemsret, kan vedkommende indbringe spørgsmålet for den første ordinære generalforsamling.
Medlemsskabet er livsvarigt og ophører kun, såfremt medlemmet fremsætter skriftlig anmodning derom, eller såfremt bestyrelsen finder anledning til at foretage eksklusion. Denne kan da af det pågældende medlem indbringes for den første ordinære generalforsamling. Spørgsmål om medlemskab afgøres ved simpelt stemmeflerhed.

§4

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer, som vælges for 3 år på den årlige generalforsamling.
Hvert år afgår en tredjedel af bestyrelsen i henhold til protokollen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er berettiget til for tiden indtil næste generalforsamling, at supplere sig med et eller flere medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§5

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen in pleno er bemyndiget til på Selskabets vegne, efter forud given sanktion af en generalforsamling at opkøbe sådanne arealer og ejendomme, der tjener til selskabets formål, og er ligeledes bemyndiget til ved underskrift på skøder, deklarationer og obligationer samt andre dokumenter at tilpligte Selskabet, dog hæfter intet medlem personligt. På samme måde er bestyrelsen bemyndiget til at afhænde ejendomme/arealer.

§6

Generalforsamlingen, der er Selskabets højeste myndighed, afholdes hvert år i årets første kvartal, og indkaldes ved bekendtgørelse på sædvanlig måde af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde med mindst 8 dages varsel, efter dennes beslutning eller på opfordring til bestyrelsen fra mindst 20 medlemmer ved skriftlig henvendelse.
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab, og der vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

§7

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres hvert år af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år og afgår skiftevis. selskabets formål, og er ligeledes bemyndiget til ved underskrift på skøder, deklarationer og obligationer samt andre dokumenter at tilpligte Selskabet, dog hæfter intet medlem personligt. På samme måde er bestyrelsen bemyndiget til at afhænde ejendomme/arealer.

§8

Simpel stemmeflertal er gældende på generalforsamlingen uden hensyn til de mødendes antal, dog skal spørgsmål om opløsning af selskabet prøves ved 2 ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Med hensyn til opløsning af selskabet kræves majoritet ved begge generalforsamlinger.

§9

På generalforsamlingen oplæses de i årets løb oprettede dokumenter som skøder, deklarationer m.m. Endvidere bekendtgøres de i årets løb trufne aftaler med foreninger, kommune og privatpersoner.

§10

Generalforsamlingen, der er Selskabets højeste myndighed, afholdes hvert år i årets første kvartal, og indkaldes ved bekendtgørelse på sædvanlig måde af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde med mindst 8 dages varsel, efter dennes beslutning eller på opfordring til bestyrelsen fra mindst 20 medlemmer ved skriftlig henvendelse.
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab, og der vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

§11

Opløses Selskabet, overgår de erhvervede ejendomme til kommunen. I tilfælde af, at Gilleleje udskilles som en selvstændig kommune, tilhører arealerne Gilleleje Kommune. Eventuel kontant formue afgives til almene formål til gavn for Gilleleje efter kommunalbestyrelsens skøn.


Kontaktinfo:


Bedst mulige kontakt tidspunkt:

 • Mandag – fredag: 8.00 – 15.30
 • Weekend efter aftale


Kontakt os

Skriv dit navn og e-mailadresse herunder samt en besked indeholdende din forspørgsel. Udfyld venligst hele kontaktformularen.

Alle rettigheder forbeholdes © 2020 Selskabet Gilleleje Strandbakker · CVR. nr.: 59173715 · Design by WiinberG